top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens


Cheers BV

Dorpsstraat 70

2950 Kapellen

 

info@cheers.be

+32 469 19 39 54

 

BTW: BE 0721.601.509

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door Cheers BV zijn gedaan of worden aangegaan.

  • In deze voorwaarden wordt Cheers BV aangeduid als “Cheers”, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij in het vervolg “klant” wordt genoemd.

  • Hierbij wijst “Cheers” de voorwaarden van “klant” uitdrukkelijk van de hand, tenzij deze door “Cheers” schriftelijk, expliciet zijn aanvaard. 

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01/06/2022 met ingang van die datum vervallen alle tot dan toe geldende voorwaarden. 

 

Artikel 2: Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals die woordelijk worden omschreven.

 

Artikel 3: Borg

 

De borg voor een product of apparaat dient betaald te worden door de klant bij ophaling of levering. Deze wordt in zijn geheel terugbetaald wanneer het product waarvoor een borg werd betaald in goede staat wordt terugbezorgd aan Cheers. Hieronder wordt verstaan dat het product als een goede huisvader wordt behandeld. Bevuild, beschimmeld, barsten of het niet functioneren van een technisch apparaat kan inrekening worden gebracht en kan ervoor zorgen dat de volledige of gedeeltelijke borg wordt ingehouden.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en promoties

  • Alle aanbiedingen en promoties zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

  • De inhoud van folders, drukwerken etc. binden Cheers niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

  • Foto’s en illustraties zijn marketinggericht bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5: Adviezen 

Door Cheers verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

 

Artikel 6: Overeenkomsten 

6.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Cheers. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Cheers, dan wel uit het feit dat het uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door Cheers toegezonden factuur staat gelijk eveneens aan een schriftelijke aanvaarding. 

6.2 Overeenkomsten met niet bevoegde personeelsleden van Cheers binden deze niet voor zover die niet door een afgevaardigde van Cheers schriftelijk zijn bevestigd. Als niet bevoegd personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

6.3 Cheers is te allen tijde bevoegd en gerechtigd de levering van producten, zonder opgaaf van redenen te staken.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

 

7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Cheers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Cheers bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Cheers het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

7.2 Daarnaast heeft Cheers het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is het niet in verzuim, indien het ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is het verplichtingen na te komen. 

7.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van Cheers liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Cheers aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden

7.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. 

7.5 Als Cheers zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het al verrichte werk en de gemaakte kosten. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 

8.1 Cheers is slechts aansprakelijk voor schade geleden door klant, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van eigen schuld van Cheers, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Cheers verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De navolgende beperkingen dienen daarbij in acht te worden genomen: 

8.1.1 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, verlies van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

 

8.1.2 Cheers is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan ter beschikking gestelde hulpmiddelen door klant waarmee wordt gewerkt. 

8.1.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Cheers niet aansprakelijk. 

8.1.4 De door Cheers te vergoeden schade is in verhouding tot de omvang van de door de klant geleden schade, en zal nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag overtreffen. 

   

Artikel 9: Betaling 

 

9.1 Cheers behoudt zich het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij de klant te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

 

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling per factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat klant gerechtigd is enige aftrek of korting toe te passen. Deze voorwaarde is enkel van toepassing bij commercieel transacties    

 

9.3 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of al geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van klant. 

9.4 Cheers is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van klant te verlangen, dan wel betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht. 

9.5 Het recht van klant om zijn eventuele vorderingen op Cheers te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.6 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de onder artikel 9.2 genoemde termijn is Cheers gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan klant een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente op handelstransacties. 

9.7 Cheers is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van klant te vorderen, alle incassokosten die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Incassokosten zijn door klant verschuldigd, in ieder geval wanneer Cheers zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Belgische Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 250 . Uit het enkele feit dat Cheers de hulp van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de incassokosten. Indien Cheers het faillissement van klant aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en incassokosten tevens de kosten der faillissementsaanvraag verschuldigd. 

9.8 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer klant in staat van faillissement geraakt, uitstel van betaling vraagt of zijn onder WCO is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van klant wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

 

9.9 Een cadeaubon kan niet worden ingeruild tegen geld of een ander betaalmiddel. Als het bedrag van de aankoop de waarde van de cadeaubon overschrijdt, wordt het verschil door de klant bijbetaald, volgens de gebruikelijke betalingswijze(s). De cadeaubon is strikt persoonlijk. Als een aankoop niet het volledige bedrag van de cadeaubon bedraagt, kan Cheers voor het restbedrag een tegoedbon geven.

 

Artikel 10: Klachten

 

10.1 Bij aflevering dienen de geleverde zaken door de klant te worden gecontroleerd op geleverde aantallen en op zichtbare gebreken en dienen eventuele tekorten en zichtbare gebreken onmiddellijk na levering binnen 24 uur schriftelijk op afleveringsbon en/of vervoersdocument bij Cheers te worden gemeld. 

10.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

 

Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Cheers geleverde of nog te leveren zaken. Cheers blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de klant de vorderingen van Cheers terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Cheers blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet betaald heeft en zolang klant vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten

 

Artikel 12: Ontbinding 

 

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens klant een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Cheers richt, zal hij te allen tijde eerst klant schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te melden. 

12.2 Klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 

12.3 Indien Cheers instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van al door Cheers verrichte prestaties en heeft Cheers onverkort recht op betaling voor de al door hem verrichte prestaties. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht 

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Cheers tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

 

Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

bottom of page